Kodukord

                                                                                          KEHTESTATUD
                                                                                          Risti Põhikooli direktori
                                                                                          21.03.2016. a käskkirjaga nr 1-5/05
 
 
 
RISTI PÕHIKOOLI KODUKORD
 
 
 
 1. ÜLDSÄTTED
  1. Risti Põhikooli (edaspidi „kooli”) kodukorra sätete täitmine on kohustuslik kõigile õpilastele. Põhikooli kodukorda tutvustab õpilastele ja vanematele klassijuhataja.
  2. Koolimaja uks avatakse kell 7.30 ning suletakse kell 16.00.
  3. Vältimaks tundi hilinemist tulevad õpilased kooli vähemalt 5 minutit enne tundide algust.
  4. Õpilased tulevad kooli puhtas ja korrektses kooli sobivas riietuses (dress – lühike ja pikk – on spordirõivastus ja seda kasutatakse ainult kehalise kasvatuse tundides ning spordipäevadel). Siseruumides viibimisel peakatet (müts, kapuuts jms) ei kasutata. Koolis viibitakse siseruumidesse sobilikes vahetusjalatsites.
  5. Õpilane täidab kõiki üldiselt kombeks olevaid viisaka käitumise reegleid, sealhulgas: esimesena teretab täiskasvanuid, annab täiskasvanutele teed, ei jookse, ei mängi mürarikkaid ja hasartmänge, vestluse käigus ei tõsta häält jne.
  6. Õpilane täidab koolitöötajate korraldusi ka siis, kui need kooli kodukorras ei kajastu ja ei ole vastuolus kehtiva seadusandlusega.
  7. Õpilased ja koolitöötajad täidavad lisaks kõiki Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi.
  8. Õpilane võtab osa kõigist kooli õppekavaga ettenähtud tundidest vastavalt kooli päevakavale või individuaalsele õppekavale.
  9. Õpilane kannab kaasas ja täidab läbi õppeaasta iga päev Risti Põhikooli õpilaspäevikut.
  10. Laboratoorsete ja praktiliste tööde ajal, töökojas ja tööõpetuse ning arvutiõpetuse kabinettides, spordiväljakutel ja spordisaalis on õpilased kohustatud täitma ohutuseeskirju. Õpilastele ohutuseeskirjade tutvustamise eest vastutab vastava aine õpetaja, kes jälgib ka nende täitmist.
  11. Õpilaste viibimine kooli ametiruumides on võimalik ainult kooli juhtkonna loal või õpetaja kutsel.
  12. Õpilane vastutab kooli poolt soetatud ning talle kasutusse antud õppevahendite ja õpikute otstarbeka kasutamise eest. Suvisele koolivaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama talle kasutusse antud õpikud ja muud õppevahendid. Õpikute või õppevahendite rikkumise korral või kaotamise puhul vastutab õpilane selle eest EV seaduste alusel.
  13. Õppe- või isikliku vara kaotamise või rikkumise korral teatab õpilane sellest klassijuhatajale või mistahes õpetajale, juhul kui klassijuhatajat ei ole koolis.
  14. Õpilane hoiab kooli vara. Kooli hoonele, ruumidele või inventarile tekitatud materiaalne kahju hüvitatakse materiaalselt või rahaliselt (vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga) vanema poolt.
  15. Kooli diskoõhtud, klassiõhtud ja muud üritused lõppevad koolis:
 
 1. I-IV klassis üldjuhul mitte hiljem kui 21:00. Lapsevanema nõusolekul ja eeldusel, et vanem tuleb oma algklassis õppivale lapsele järele, võib nimetatud vanuseastme õpilaste üritus lõppeda hiljemalt kell 22:00.
 2. V-IX klassis mitte hiljem kui 22:00.
 3. Kooli juhtkond võib pikendada punktis 1.16. toodud ürituste lõpuaega.
 4. Suitsetamine (sh mokatubakas) ja alkoholi ning narkootikumide tarvitamine ja levitamine kooli territooriumil on keelatud.
 5. Kodukorra rikkumise eest määrab karistuse direktor.
 6. Õpilaste ja koolitöötajate füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks, neile reageerimiseks ja korrarikkumiste kõrvaldamiseks on koolihoones ja kooli territooriumil pilti salvestav jälgimisseadmestik.
 7. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks on nii territooriumil kui ka koolihoones kasutusel teabekleebis, millel on videokaamera kujutis või kirje „VIDEOVALVE“.
 8. Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse kaks nädalat salvestamise päevast arvates.
 9. Filmimine, pildistamine ja teksti salvestamine on nii koolis kui ka kooli territooriumil keelatud, välja arvatud juhul, kui selleks on asjaosaliste omavaheline kokkulepe, kooli juhtkonna esindaja või ürituse korraldaja/õpetaja eriluba.
 
 
 1. TUND
  1. Kooli põhiliseks õppe- ja kasvatusliku tegevuse vormiks on tund. Tunnid viiakse läbi koolis või väljaspool seda ekskursioonide või õppematkade näol vastavalt kinnitatud tunniplaanile. Muudatustest tunniplaanis teavitab kooli juhtkond esimesel võimalusel õpetajaid, klassijuhatajaid ja õpilasi.
  2. 1.-9. klasside õpilased omavad õpilaspäevikuid ja täidavad neid iga päev. Aineõpetajad ja algklasside õpetajad kannavad jooksvad hinded nii elektroonilistesse päevikutesse kui ka õpilaspäevikutesse, mille esitamise kohustus lasub õpilasel.
  3. Õpilased tulevad klassiruumi koos õpetajaga.
  4. Tundi on keelatud hilineda ilma mõjuva põhjuseta. Tundi hilinemine fikseeritakse õpetaja poolt kirjalikult. Hilinemise märgib õpetaja ka elektroonilisse päevikusse. Klassijuhataja esitab vajalikud aruanded elektroonilise päeviku põhjal.
  5. On heaks tavaks, et õpilased teretavad õpetajat tunni alguses püstitõusmisega ja istuvad õpetaja loal. Õpetaja võib kehtestada muu tunnialustuskorra.
  6. Kui õpetaja puudub 10 minutit pärast tunni algust, teatab klassikorrapidaja sellest direktorile või sekretärile.
  7. Õpilased hoiavad oma töökoha puhtana ja korras.
  8. Tunnis on õpilased kohustatud täitma neile antud ülesandeid, mitte segama klassikaaslasi ja õpetajat.
  9. Õpetaja poole pöördumise vajaduse korral annab õpilane sellest märku käe tõstmisega.
  10. Tunni külastamise korral koolitöötajate või külaliste poolt teretavad õpilased sissetulijaid püstitõusmisega ning istuvad õpetaja loal.
  11. Õpilastel on koolis mobiiltelefonide, elektronmängude, laserseadmete ja muude häirivate seadmete/vahendite, mis ei kuulu tavapärase õppeprotsessi juurde, kasutamine rangelt keelatud kui just nende kasutamist ei eelda tunni teema ja õpetaja on andnud vastava korralduse. Eelpool loetletud vahendid on välja lülitatud ja kotis.
  12. Punktis 2.11 toodud korra korduval eiramisel on õpetajal/töötajal õigus keelatud vahendid hoiule võtta. Õpilase poolt häirivate esemete mitte ära andmisest ja samuti ka nende esemete hoiulevõtmisest teavitab õpetaja esimesel võimalusel lapsevanemat kas telefonitsi või teatega e-päevikusse. Hoiule võetud esemed tagastatakse kas õpilasele või vanemale üldjuhul hoiulevõtmise päeva lõpus.
  13. Tundides on ka õpetajatel telefonide kasutamine keelatud kui selle kasutamist ei eelda tunni teema või on see tööalaselt hädavajalik.
  14. Tualeti kasutamine tunni ajal on piiratud.
  15. Tunni algusest annab koolimajas märku kahe minutilise vahega helisev tunnikell, millest esimene on mõeldud õpilastele ja õpetajatele klassiruumi kogunemiseks ja tunniks vajalike õppevahendite valmispanekuks ning teine tunnikell annab õpetajale märku õppetunni alustamiseks. Tunni lõpus kõlab üks kellahelin, mis annab õpetajale märku tunni lõpetamiseks.
  16. Klassist lahkudes kustutatakse klassis valgustus, ruum tuulutatakse ja pannakse kinni.
  17. Tunnis õpilane ei söö, joo ega näri närimiskummi (v.a. õpetaja loal).
 
 1. AINEKABINETID
  1. Igal klassiruumil võib olla oma sisekorraeeskiri, mis lähtub käesolevast kodukorrast, kuid milles on arvestatud ainekabineti spetsiifikat.
  2. Ainekabineti sisekorraeeskirja kinnitab direktor käskkirjaga.
 
 1. VAHETUNNID, ÜRITUSED
  1. Vahetundide ajal viibivad õpilased üldjuhul kooli koridorides. Õues võib olla ainult sisehoovis. Õue minnes vahetatakse jalatsid ja riietutakse vastavalt ilmale. Vahetundide ajal poodi, koju jne ei ole lubatud minna (erandkorras võib selleks loa anda kooli juhtkond või klassijuhataja).
  2. Õpilased käituvad korrektselt, ei jookse ega lärma ning reageerivad adekvaatselt nii õpetajate, kooli teiste töötajate kui ka kaasõpilaste märkustele.
  3. Aknalauad on mõeldud lilledele, mitte koolikottidele ega istumiseks.
  4. Loengutele, kontsertidele ja muudele kooli üritustele, mis toimuvad aulas või spordisaalis, saadab õpilasi õpetaja, kelle tund antud klassis toimub.
  5. Ürituse ajal kutsuvad vajadusel õpilasi korrale töötajad, kes samal ajal üritusel viibivad.
  6. Ürituse lõppedes saadab õpilasi saalist välja tagasi klassi või vahetundi õpetaja, kellega koos õpilased üritusele tulid.
  7. Pidulikel üritustel (aktused, kontserdid, etendused, esinemised jms) kannavad õpilased ja õpetajad pidulikke riideid: poistel ülikond või tumedad püksid ja (valge) triiksärk, tütarlastel tumedad püksid või seelik ja pidulik (valge) pluus või pidulik kleit.
 
 1. TUNDIDEST PUUDUMINE
  1. Õpilase puudumine tundidest ükskõik millisel põhjusel ei vabasta teda kohustusest omandada õppematerjali ega puudutud tundides antud õppeülesannete tähtajalisest täitmisest.
  2. Õpilaste õppetundidest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Klassijuhataja või vajadusel direktor hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks.
  3. PGS § 35 lõike 2 järgi on õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused järgmised:
1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
2) olulised perekondlikud põhjused;
3) läbimatu koolitee;
4) kooli esindamine;
5) muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine.
Muudel juhtudel on tegemist põhjuseta puudumisega.
 1. Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus puudumistõend tagasi lükata, taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja põhikooliõpilase koolikohustuse täitmise tagamiseks.
 2. Õpilane ja vanem väärtustab kooli õppetööd ega planeeri perega pikemaid puhkusereise õppetöö ajale.
 3. Õpetajad kontrollivad õpilaste kohalolekut tunnis ning fikseerivad selle kirjalikult, ühtlasi kannavad puudujad ka elektroonilisse päevikusse.
 4. Plaanijärgsete kontrolltööde, arvestuste täitmine ettenähtud tähtaegadel on õpilastele kohustuslik.
 5. Juhul kui õpilane puudub tundidest põhjuseta:
  1. iga 15 põhjuseta puudutud tundi toovad kaasa kirjaliku noomituse direktori poolt;
  2. iga 20-e põhjuseta puudutud tunni korral ühe õppeveerandi jooksul alandab õppenõukogu käitumishinnet ühe palli võrra;
  3. kui kahel õppeveerandil on põhjuseta puudutud tundide tõttu käitumishinne mitterahuldav, pöördub kool alaealiste asjade komisjoni poole eelnevalt vanemat teavitades;
  4. Vajaduse korral võib õpilasele anda loa puududa tunnist kas vastava aine õpetaja või klassijuhataja.
  5. Mitmekordsed tundi hilinemised (arvestusega 5 alla poole(õppe)tunnist hilinemist võrdub ühe puudutud tunniga) loetakse üheks põhjuseta puudumiseks.
  6. Õpetaja kannab hilinemiste kestused elektroonilisse päevikusse MÄRKUSTE lahtrisse. 1.-4. klassi õpilastele kannab õpetaja märkuse ka õpilaspäevikusse.
  7. Spordirõivaste/spordivormi (lühike või pikk dress) puudumise korral kehalise kasvatuse tunnis loetakse seda üldjuhul tunnist põhjuseta puudumiseks, kui õpetaja ei otsusta teisiti. Sama kehtib mistahes ainetunnis õppevahendite puudumise korral, kui see takistab õppetööd.
 
 1. KLASSIRUUMIDE KORISTAMINE
  1. Klassis on igaks päevaks määratud korrapidaja, kelle ülesandeks on:
   1. õpetajale abi osutamine kaartide, plakatite, näitvahendite jt tehniliste õppevahendite kohaletoimetamisel;
   2. klassitahvli puhastamine;
   3. abimaterjalide jagamine ja kokkukorjamine;
   4. kabineti koristamine pärast iga tundi (prahi koristamine toolidelt-laudadelt ja nende alt).
  2. Ruume peseb (teostab niisket koristust) kooli tehniline personal (koristajad) iga päev õppepäeva lõpus.
 
 1. KOOLI KORRAPIDAMINE
  1. Kooli korrapidamist teostavad graafiku järgi õpetajad. Kui graafikut koostatud pole, siis on iga töötaja kohus teha endast olenev korra tagamiseks.
  2. Vajadusel ja õpetajate korrapidamisgraafiku olemasolul võib abikorrapidajateks määrata ka 9. klassi õpilasi. Sel juhul koostab õpilaste korrapidamisgraafiku klassijuhataja.
 
 1. SÖÖGIKORD SÖÖKLAS
  1. 1.-9. klasside õpilastele on eine tasuta, pikapäevarühma söök aga tasuline.
  2. Söögivahetund on kolmas vahetund ja igale klassile on määratud kindlaks oma söögilaud.
  3. Sööklasse tulevad õpilased ainult õpetaja saatel, kellega neil parajasti lõppes tund.
  4. Enne söömist pestakse käed, söömise ajal käitutakse korrektselt. Toitu sööklast välja ei viida ega rikuta.
  5. Iga õpilane viib oma nõud selleks ettenähtud kohta.
  6. Õpilaste käitumist sööklas jälgivad ja vajadusel kutsuvad korrale töötajad, kes sööklas viibivad.
 
 
 1. RIIDEHOIU KASUTAMISE KORD
  1. Välisriided, vahetusjalatsid ning kehaliseks kasvatuseks vajaminevad rõivad-jalatsid asetavad õpilased garderoobikappi, mis on talle personaalselt kasutamiseks antud.
  2. Varguste vältimiseks lukustavad õpilased oma garderoobikapi olles enne pannud kappi oma (kodu)võtmed, raha ja muud hinnalised asjad. Hooletusse (koridori, koolikotti jne) jäetud hinnaliste asjade eest kool ei vastuta.
 
 1. KÄITUMINE AVALIKUS KOHAS
  1. Avalikus kohas (sh kooli territooriumil ja koolihoones sees) käitub Risti Põhikooli õpilane vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele.
  2. Risti Põhikooli õpilastele kehtib õppekäikudel, ekskursioonidel ja muudel õppetööga seotud üritustel väljaspool koolimaja lisaks üldtunnustatud käitumisnormidele ka käesolev kodukord.
 
 1. ÕPILASTE ÕIGUSED
  1. Igal õpilasel on õigus:
   1. saada klassijuhatajalt, õpetajatelt, juhtkonnalt teavet õppetöö korraldamisest;
   2. saada juurdepääs enda hinnetele, kontrolltööde graafikutele ning õpetajate märkustele elektroonilises päevikus;
   3. saada selgitusi enda kirjalike ja suuliste vastuste hindamise kohta ning samuti enda hoolsuse ja käitumise kohta;
   4. saada tasuta ainealaseid lisakonsultatsioone vastavalt konsultatsioonide graafikule (välja arvatud juhul, kui konsultatsiooni vajadus on tekkinud tunnis mittekaasatöötamisest või põhjuseta puudumistest);
   5. kasutada juhtkonnaga kooskõlastatud klassiürituste ja kooliväliste ürituste läbiviimisel kooli ruume, spordi-, õppe- ja tehnilisi vahendeid;
   6. luua koolis õpilas- ja noorsooühinguid ning reklaamida neid (ühingute eesmärgid ei saa olla vastuolus kehtiva EV seadustikuga);
   7. viibida oma isikut puudutavate probleemide arutamise juures;
   8. osaleda õpilasomavalitsuse esindajate kaudu õppenõukogude ja hoolekogu töös vastavalt päevakorrale;
   9. teha ettepanekuid kooli tööd puudutavate probleemide lahendamiseks ning aktiivselt selles töös osaleda.
  2. Klassijuhataja ja aineõpetaja tutvustavad õpilastele hindamiskorda õppeaasta alguses. Õpilane saab aineõpetajalt teada hindamisel kasutatavad kriteeriumid.
 
 1. VANEMAD
  1. Vanemad (hooldajad) peavad nõudma oma lastelt kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmist ning tegema endast oleneva selle tagamiseks.
  2. Õppetulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamiskord ning printsiibid tehakse vanematele teatavaks vanemate koosolekul või soovi korral individuaalses korras ning samuti elektrooniliste päevikute kaudu.
  3. Vanematel on õigus:
   1. saada õpetajatelt ja juhtkonnalt teavet õppetöö korraldamisest;
   2. saada juurdepääs elektroonilises päevikus oma lapse hinnetele, kontrolltööde graafikutele, kodustele ülesannetele ning märkustele ja infole lapse puudumistest tundidest;
   3. saada selgitust oma lapse õppeedukuse, hoolsuse ja käitumise hindamise kohta;
   4. osaleda küsimuste arutluses, mis puudutavad tema last;
   5. osaleda vanemate esinduse kaudu õppenõukogude ja hoolekogu töös;
   6. teha ettepanekuid kooli tööd puudutavate kõikide probleemide lahendamiseks ning aktiivselt selles töös osaleda.
 
 1. KIITUSED JA LAITUSED
  1. kiitus võib olla:
   1. suulises vormis tänu või kiitus klassi- ja/või koolikollektiivi ees;
   2. kirjalik tänukiri vanematele;
   3. direktori käskkiri;
   4. kiituskiri või tänukiri õppenõukogu otsusel;
   5. ergutamine diplomiga;
   6. nimepidised kuulutused kooli stendidel (spordisaavutuste eest, konkurssidel, viktoriinidel, olümpiaadidel osalemise eest);
   7. vastuvõtt või väljasõit, mille korraldab kooli juhtkond;
   8. nime ja foto avaldamine autahvlil.
  2. Õpilased, kelle aastahinded on kõigis ainetes „5“ ja hoolsus ning käitumine on „eeskujulik“, saavad õppenõukogu otsusel kiituskirja „Väga hea õppimise eest“.
  3. Õpilased, kelle aastahinded on kõigis ainetes „5“ (muusikas, kunstis ja kehalises kasvatuses võib olla „4“) ja hoolsus ning käitumine on „eeskujulik“ või „hea“, saavad õppenõukogu otsusel kiituskirja „Hea õppimise eest“.
  4. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea“.
  5. Õppeveerandite lõpus ja/või direktori vastuvõtul tunnustatakse õpilasi kooli esindamise, hea õppeedukuse, aktiivse klassivälise töö jms (sport, kunst, muusika, olümpiaadid, viktoriinid jne) eest direktori tänukirjaga.
 
 1. Õpilasi karistatakse vääritu käitumise, kodukorra rikkumise ja õppeprotsessi häirimise eest:
  1. õpilase õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused. Üldjuhul saadetakse õpilane sel juhul koridori rahunema ja iseseisvalt õppima ning õpetaja kontrollib tunni ajal aeg-ajalt, kuidas väljasaadetud õpilane ülesannetega hakkama saab;
  2. pärast tunde kinnipidamisega vestluseks klassijuhataja ja aineõpetajaga, vajadusel on õpetajal õigus teha probleemne tund järgi kas korda rikkunud õpilas(t)ega või kogu klassiga;
  3. suuline märkus õpetajalt;
  4. elektroonsesse päevikusse kantud kirjalik teatis vanematele tema lapse korrarikkumistest;
  5. direktori käskkiri;
  6. kutse vanematele kooli tulla vestlusele (õpilase juuresolekul) klassijuhataja, aineõpetaja või direktoriga, vajadusel õpilase ja/või vanema kutsumine vestlusele õppenõukogu või kooli hoolekogu koosolekule;
  7. õppenõukogu märkus tunnistusel;
  8. õppenõukogu otsusel käitumishinde alandamine hindele „mitterahuldav“;
  9. avalduse esitamine politseisse või alaealiste komisjonile seadusandlikes aktides sätestatud juhtudel (sh füüsiline ja vaimne vägivald; alkoholi, tubakatoodete ja narkootikumide tarvitamine või levitamine; jms);
  10. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine. Hoiule võetud esemed tagastatakse õppepäeva lõpus kas õpilasele või vanemale;
  11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja/või väljasõitudest;
  12. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused;
- Meedet võib rakendada vaid õppenõukogu otsusel ja kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul;
- Meetmega kaasneb õpilasele kohustus saavutada puudutud perioodi nõutavad õpitulemused;
- Otsus vormistatakse kirjalikult ning toimetatakse õpilasele ja vanemale antakse kätte allkirja vastu;
- Otsuse alusel koostavad klassijuhataja ja aineõpetajad koolist eemalviibimise perioodiks õpilasele individuaalse õppekava;
- Vanem tagab mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.
 
 1. ARVAMINE KOOLI ÕPILASTE NIMEKIRJA
  1. Risti Põhikooli võetakse vastu (arvatakse kooli õpilaste nimekirja) kõik kooli teeninduspiirkonnas elavad õpilased.
  2. Vabade kohtade olemasolul võib kooli õpilaste nimekirja arvata ka õpilased, kes elavad väljaspool kooli teeninduspiirkonda.
  3. Kooli õpilaste nimekirja arvamise aluseks on vanema avaldus.
  4. Avaldusele lisatavad dokumendid on:
   1. valguskoopia isikut tõendavast dokumendist (ID-kaart, sünnitunnistus või pass);
   2. 1 foto õpilaspileti jaoks;
   3. väljavõte õpilasraamatust (kui õpilane tuleb 2.-9. klassi).
 
 1. KOOLI ÕPILASTE NIMEKIRJAST VÄLJAARVAMINE
  1. Kooli õpilaste nimekirjast saab õpilast välja arvata:
   1. vanema (hooldaja) avalduse alusel dokumentide väljaandmiseks jätkamaks õpinguid mõnes teises üldharidus- või kutsekoolis;
   2. põhikooli lõpetamisel;
   3. õppenõukogu otsusel, kui õpilane ei täida koolikohustust (ei osale õppeprotsessis ning ei ole hinnatud kahe veerandi jooksul või tema käitumine ohustab teiste kooliõpilaste heaolu) ja ta on vähemalt 17-aastane.
 
 
 Lae alla kodukord.
 
 
 
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent