KiVaRisti Põhikoolis rakendatakse alates
2020. aastast KiVa programmi!
 
KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. 
 
Programm:
 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.
 
KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.
 
Selleks:
 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt. KiVa-tunnid toimuvad meie koolis kõikides klassides;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut - https://www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/ )

NB!  Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile! 
 
Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:
 • Aneli Schofield
 • Pille Pirk
 • Lisanna Lipu
 • Terje Remma
Kiusamisjuhtumi korral sekkumine
Kui koolis märgatakse oletatavat kiusamist, siis täiskasvanu, kes sellest esimesena teada sai, hindab, kas tegemist on kiusamisega, ja annab siis vajadusel juhtumi edasi KiVa-meeskonnale.
KiVa meeskonna liikmed: räägivad olukorrast kiusatud õpilasega; arutavad juhtunut kiusamises osalenud õpilastega; viivad lastega läbi järelvestlusi.
Klassjuhataja: vestleb ohvri mitme klassikaaslasega, et julgustada neid ohvrit toetama.
Koostöö lapsevanemaga
KiVa meeskonna liikmed informeerivad lapsevanemaid juhtumitest, millega nad tegelevad.
Vajadusel kutsutakse lapsevanemad juhtumi arutamiseks kooli, kuid see ei ole tavapärane protseduur. Õpilastele antakse esmalt võimalus ise oma käitumist muuta.

 KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent