Andmekaitse

Risti Põhikooli andmekaitsetingimused

Lähtuvalt Eesti Vabariigi seadustest on koolil kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Lisaks kogub ja töötleb kool oma tegevuse käigus ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet.
Risti Põhikool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.
Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:
  • avaliku ülesande täitmisel,
  • juriidilise kohustuse täitmisel,
  • Teiega sõlmitud lepingu täitmisel.
 
Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle.  Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-päevik STUUDIUM).
Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressil kool@risti.edu.ee  ning me kustutame Teie andmed.
Kooli  ülesandeid täidab  direktor, e-post direktor@risti.edu.ee.
Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on kooli sekretär, e-post: kool@risti.edu.ee. 
Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:
  1. Õpilasele õppeotstarbeks kooli e-posti aadressi loomiseks.
E-posti aadressi kasutab õpilane õpetajatega suhtlemisel ja e-õppe keskkondadesse kasutajakonto loomisel. Kool kasutab e-posti keskkonnana Microsoft Office 365 haridusasutustele loodud keskkonda. Lisaks e-posti kasutamisele saab õpilane kasutada oma kontoga ühtlasi ka teisi O365 võimalusi (OneDrive, kalender, grupitöö jne), mida kasutavad ka õpetajad õppetöös ning suhtlemisel õpilastega.
  1. E-õppe keskkonda kasutajakonto loomiseks (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood)
Õppetöös kasutatakse erinevaid õppeainetele omaseid e-õppe keskkondi, tasemetööde sooritamine.
  1. Õpilase nime, positiivsete õpi- ja võistlustulemuste, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites.
Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
  1. Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel kooli lastevanemate andmebaasi.
Risti Põhikooli esmane suhtluskanal on STUUDIUM. Kasutame lapsevanema e-posti aadressi olulise teabe edastamiseks alternatiivse infokanalina juhul kui STUUDIUMi keskkonnas esineb tõrkeid. Andmed  kustutatakse pärast õpilase koolist väljaarvamist.
 
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent